Faoi Oide

Cé muid

Déanfaidh an eagraíocht nua buanna na seirbhísí tacaíochta reatha a tharraingt le chéile, trí na tacaí agus na seirbhísí ar ardchaighdeán den chineál céanna atá curtha ar fáil ag LCS, SSM, CNIM, agus SFGM a sholáthar.

Comhcheanglófar na hacmhainní luachmhara, an saineolas agus na córais oibriúcháin éifeachtacha atá i bhfeidhm trasna na seirbhísí. Anuas air sin, beidh sé de chumas ag Oide cuir chuigí nuálacha agus cruthaitheacha eile a chur ar fáil maidir le soláthar tacaíocht scoile agus foghlaim ghairmiúil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile. Freastalófar ar riachtanais na mbunscoileanna, na n-iar-bhunscoileanna agus na scoileanna speisialta, agus na láithreacha éagsúla oideachais in Éirinn don todhchaí.

Céard a dhéanann muid

Is í fís na heagraíochta comhtháite nua, Oide, ná tacú le foghlaim ghairmiúil trí fhoghlaim shofhreagrach, nuálach d’ardchaighdeán a fhorbairt chun múinteoirí agus ceannairí scoile in Éirinn a chumasú chun freastal ar riachtanais foghlama na scoláirí i sochaí athraitheach.

Beidh Oide mar eagraíocht ag cloí le dea-chleachtais náisiúnta agus idirnáisiúnta. Comhoibreoidh Oide le páirtithe leasmhara ábhartha; forbróidh sé ar na naisc a mhaireann cheana le páirtithe leasmhara na gceannairí scoile chun na torthaí is fearr do scoileanna, do cheannairí scoile, do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí araon a bhaint amach. Oibreoidh Oide go dian dícheallach chun é féin a fhréamhú mar eagraíocht aireach, shofhreagrach, mharthanach don todhchaí, agus é leabaithe go buan chun córas cumarsáide níos sruthlíní a chruthú idir é agus gach scoil ag cinntiú go ndéanfar freastal éifeachtach ar ilriachtanais agus ar shainriachtanais na scoileanna éagsúla.

An t-ainm Oide

Roghnaíodh an t-ainm Oide don tseirbhís chomhtháite nua a thacóidh le riachtanais gairmiúla ceannairí agus múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile in Éirinn ó Mheán Fómhair 2023 ar aghaidh.

Léiríonn roghnú an fhocail as Gaeilge don tseirbhís chomhtháite an tábhacht ollmhór a bhaineann le teanga na Gaeilge dár scoláirí agus dár scoileanna inár gcóras oideachais. Focal Gaeilge é Oide a chiallaíonn ‘teacher’, atá ar aon dul leis an téarma Gaeilge ‘múinteoir´, ach le brí níos ársa. Tá brí níos leithne ag an bhfocal sa Ghaeilge a chuireann ‘teagascóir’, ‘treoraí ‘agus ‘ollamh’ san áireamh. Tugann an bhrí chuimsitheach seo le fios an réimse leathan eolais agus an caighdeán ard a bhíodh ag an Oide mar dhuine, aitheanta dá threoir, dá chomhairle fhoghlama agus dá scileanna teagaisc.

Ár Misean

Group 8639 2

Learning
opportunities

Provide school leaders and teachers with accessible, inclusive, innovative and reflective professional learning opportunities which are quality assured.

graduation hat

Empowering
educators

Oideoirí a chumhachtú mar fhoghlaimeoirí ar feadh a ngairme, ag cinntiú comhleanúnachas soláthair ar fud chontanam foghlama na múinteoirí, soláthar atá freagrúil do riachtanais na bhfoghlaimeoirí go léir.

blackboard

Learning
supports

Dul i mbun meastóireacht bharántúil leanúnach ar riachtanais, tosaíochtaí agus seirbhísí chun bonn eolais a chur go straitéiseach faoi thacaí foghlama gairmiúla Oide .

certificate

High
standards

Respond to and be accountable for ensuring trusted high standards across the service we provide.

shutterstock 735971821

Ár bPrionsabail

  • Ceannairí scoile agus múinteoirí a aithint mar ghairmithe féineagraithe agus tiomanta agus tacú leo.
  • Éiteas foghlama gairmiúla leanúnaigh agus comhroinnte a chothú.
  • Ionchuimsiú, éagsúlacht agus folláine a chur chun cinn mar dhlúthchuid dár ngníomhaíochtaí go léir.
  • Cultúr machnaimh, fiosrúcháin agus comhoibriú cuspóireach a chruthú.
  • Ailíniú le dea-chleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta chun cabhrú le hionduchtú, curaclam, oideolaíocht, ceannaireacht agus feabhsú scoile.
  • Tiomantas do chaighdeáin arda agus do cháilíocht a chumhachtú a mbíonn fócas ar an bhfoghlaimeoir.
Back to Top