Faoi Oide

Cé muid

Déanfaidh an eagraíocht nua buanna na seirbhísí tacaíochta reatha a tharraingt le chéile, trí na tacaí agus na seirbhísí ar ardchaighdeán den chineál céanna atá curtha ar fáil ag LCS, SSM, CNIM, agus SFGM a sholáthar.

Comhcheanglófar na hacmhainní luachmhara, an saineolas agus na córais oibriúcháin éifeachtacha atá i bhfeidhm trasna na seirbhísí. Anuas air sin, beidh sé de chumas ag Oide cuir chuigí nuálacha agus cruthaitheacha eile a chur ar fáil maidir le soláthar na tacaíochta scoile agus na foghlama gairmiúla do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile. Freastalófar ar riachtanais na scoileanna bunleibhéil agus iarbhunleibhéil agus na scoileanna speisialta, agus na láithreacha éagsúla oideachais in Éirinn don todhchaí.

Céard a dhéanann muid

Is í fís na heagraíochta comhtháite nua, Oide, ná tacú le foghlaim ghairmiúil trí fhoghlaim shofhreagrach, nuálach d’ardchaighdeán a fhorbairt chun múinteoirí agus ceannairí scoile in Éirinn a chumasú chun freastal ar riachtanais foghlama na scoláirí i sochaí athraitheach.

Beidh Oide mar eagraíocht ag cloí le dea-chleachtais náisiúnta agus idirnáisiúnta. Comhoibreoidh Oide le páirtithe leasmhara ábhartha; forbróidh sí ar na naisc a mhaireann cheana le páirtithe leasmhara na gceannairí scoile chun na torthaí is fearr do scoileanna, do cheannairí scoile, do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí araon a bhaint amach. Oibreoidh Oide go dian dícheallach chun í féin a fhréamhú mar eagraíocht aireach, shofhreagrach, mharthanach don todhchaí, agus í leabaithe go buan chun córas cumarsáide níos sruthlíní a chruthú idir í agus gach scoil ag cinntiú go ndéanfar freastal éifeachtach ar ilriachtanais agus ar shainriachtanais na scoileanna éagsúla.

An t-ainm Oide

Roghnaíodh an t-ainm Oide don tseirbhís chomhtháite nua a thacóidh le riachtanais gairmiúla ceannairí agus múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile in Éirinn ó Mheán Fómhair 2023 ar aghaidh.

Léiríonn roghnú an fhocail as Gaeilge don tseirbhís chomhtháite an tábhacht ollmhór a bhaineann le teanga na Gaeilge dár scoláirí agus dár scoileanna inár gcóras oideachais. Focal Gaeilge é Oide a chiallaíonn ‘teacher’, atá ar aon dul leis an téarma Gaeilge ‘múinteoir´, ach le brí níos ársa. Tá brí níos leithne ag an bhfocal sa Ghaeilge a chuireann ‘teagascóir’, ‘treoraí ‘agus ‘ollamh’ san áireamh. Tugann an bhrí chuimsitheach seo le fios an réimse leathan eolais agus an caighdeán ard a bhíodh ag an Oide mar dhuine, aitheanta dá threoir, dá chomhairle fhoghlama agus dá scileanna teagaisc.

Ár Misean

Group 8639 2

Deiseanna foghlama

Deiseanna foghlama gairmiúla inrochtana, cuimsitheacha, nuálacha, machnamhacha atá  dearbhcháilithe a chur ar fáil do cheannairí scoile agus do mhúinteoirí.

graduation hat

Oideoirí a chumasú

Deiseanna foghlama gairmiúla inrochtana, cuimsitheacha, nuálacha,machnamhacha atá dearbhcháilithe a chur ar fáil do cheannairí scoile agus do mhúinteoirí atá dearbhcháilithe.

blackboard

Tacaíochtaí foghlama

Meastóireacht leanúnach a dhéanamh ar riachtanais, thosaíochtaí agus ar sheirbhísí a chuirfidh tacaí foghlama gairmiúla Oide in iúl go straitéiseach.

certificate

Ardchaighdeáin

Freagairt d’ardchaighdeáin iontaofa agus a bheith freagrach as cinntiú go bhfuiltear ann ar fud na seirbhísí gairmiúla a sholáthraímid

shutterstock 735971821

Ár bPrionsabail

  • Ceannairí scoile agus múinteoirí a aithint mar ghairmithe féineagraithe agus tiomanta agus tacú leo.
  • Éiteas foghlama gairmiúla leanúnaigh agus comhroinnte a chothú.
  • Ionchuimsiú, éagsúlacht agus folláine a chur chun cinn mar dhlúthchuid dár ngníomhaíochtaí go léir.
  • Cultúr machnaimh, fiosrúcháin agus comhoibriú cuspóireach a chruthú.
  • Ailíniú le dea-chleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta chun cabhrú le hionduchtú, curaclam, oideolaíocht, ceannaireacht agus feabhsú scoile.
  • Tiomantas do chaighdeáin arda agus do cháilíocht a chumachtú ina mbíonn fócas ar an bhfoghlaimeoir.
Back to Top