Ceachtanna Breise (Ag teacht go luath)

Clár Ceannaireachta Oide

Misneach

Tá Clár Misneach 2024 – 2026 oscailte do gach príomhoide nuacheaptha.

Is clár machnamh pearsanta agus gairmiúil dhá bhliain é Misneach atá spréite thar chúig cheardlann dhá lá ina dtagann príomhoidí nuacheaptha le chéile chun iniúchadh a dhéanamh ar réimse leathan modúl atá dírithe ar a gcuid eolais, scileanna agus dearcthaí a fhorbairt agus iad ag tosú ar a n-aistear mar cheannairí scoile nua. Tá an clár á threorú ag Foireann Cheannaireachta Oide agus cuirtear clár meantóireachta comhthreomhar ar fáil. Agus an foghlaimeoir i gcroílár an chláir, éascaíonn agus spreagann Misneach deiseanna líonraithe foirmiúla agus neamhfhoirmiúla inar féidir le gach rannpháirtí teacht ar eispéiris agus ar thacaíocht chomhroinnte. Is príomhoidí a bhfuil taithí acu a bhíonn ag éascú an chláir agus tugann sé tacaíocht riachtanach do gach príomhoide nuacheaptha.

image 13

Tarraingíonn agus tógann Misneach ar thorthaí taighde aitheanta a shainíonn príomhinniúlachtaí ceannaireachta, dírithe ar an riachtanas chun torthaí ardchaighdeáin scoláirí a chinntiú do gach scoláire agus chun feabhsú, cothromas agus éifeachtacht leanúnach scoile a chur chun cinn. Treoraíonn an clár ceannairí nua i dtreo samhail inbhuanaithe cheannaireachta, ag tógáil cumais i dtéarmaí féinmhachnaimh, féinfheasachta agus féinchúraim.

Cuirtear úsáid fianaise chun cinn i gclár Misneach chun bonn eolais a chur faoin gcleachtas, agus léiríonn sé sin an ghluaiseacht idirnáisiúnta i dtreo cultúr atá bunaithe ar thaighde. Cothaíonn an clár neamhspleáchas gairmiúil agus cinnteoireacht áitiúil i gcomhar le scoláirí, baill foirne, tuismitheoirí agus lucht bainistíochta, ag obair i dtreo fís chomhroinnte bunaithe ar luachanna. Tacaíonn Misneach le pobail foghlama ghairmiúla a chruthú agus a chothabháil a chuireann líonrú an-éifeachtach agus tacaíocht chomhoibríoch piaraí chun cinn.

Is clár fadbhunaithe é Misneach le struchtúr deartha agus seachadta ina bhfuil solúbthacht chun freagairt d’fhorbairtí tosaíochta sa bheartas náisiúnta, rud a thabharfaidh inghlacthacht agus comhleanúnachas amach anseo.

Tá an clár á threorú ag na cúig chroíphrionsabal atá mar bhonn agus mar thaca ag an dea-chleachtas i gceannaireacht scoile.

Forléargas

Na topaicí a dhéanfar a chíoradh le linn chlár Misneach baineann siad go díreach le gnéithe éagsúla na ceannaireachta scoile.

 

image 14

Ceisteanna Coitianta

Cé atá incháilithe don chlár seo? 

Tá Clár Ionduchtúcháin Misneach dírithe ar phríomhoidí nuacheaptha agus tá forbairt agus is tríd a tugadh tacaíocht ghairmiúil d’fhormhór mór na bpríomhoidí a ceapadh le 15 bliana anuas.    

An gcaithfidh mé íoc as Misneach? 

Ní chaithfidh. Íocann an Roinn Oideachais as costais taistil, béilí agus lóistín mar aon le costais an chláir féin. 

An bhfuil clár leantach ann i ndiaidh Misneach? 

Féach cláir eile ar an suíomh gréasáin seo    

Cé air a bhfuil Clár Misneach dírithe? 

Tá Clár Ionduchtúcháin Misneach dírithe ar phríomhoidí nuacheaptha agus tá forbairt agus is tríd a tugadh tacaíocht ghairmiúil aige d’fhormhór mór na bpríomhoidí a ceapadh le 15 bliana anuas. 

Teistiméireachtaí 

“Oiliúint bhainistíochta den scoth do phríomhoidí nuacheaptha. Rinneadh mórán machnaimh ar an inneachar agus ar na heispéiris foghlama agus cuirtear ar fáil iad ag an am ceart. Tugann sé idirspás ar shiúl ón scoil ionas gur féidir leat machnamh agus pleanáil a dhéanamh. Is é dea-thoradh na hoiliúna seo an líonra gairmiúil a fhorbraítear le comhghleacaithe ar fud na tíre ar féidir leat saincheisteanna coiteanna agus comhairle a roinnt leo.”    

“Is clár den scoth é Misneach a cheap mé a bheith fíorluachmhar domsa mar Phríomhoide nua. Bhí caighdeán na láithreoireachtaí, na comhairle praiticiúla agus na gcomhráite gairmiúla ar fheabhas. Ba í an ghné ba luachmhaire domsa an deis bualadh le daoine eile a bhí ceaptha as an nua chun ceannaireachta agus taithí a roinnt ar ár gcéad 18 mí sa phost.”   

“Clár den scoth amach is amach. Mholfainn go hard é do gach príomhoide nua. Thug an cúrsa an deis plé den scoth a dhéanamh faoi ról an phríomhoide agus an deis gréasán comhghleacaithe a chruthú le glaoch orthu tar éis dúinn clár Misneach a chríochnú. Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa agus chuirfinn fáilte roimh an deis Misneach a bheith ina chúrsa a reáchtálfaí dhá uair sa bhliain do gach cohórt.” 

“Bhain mé an-taitneamh as an gclár síos tríd agus bhain mé an-taitneamh as. D’fhág mé na seisiúin i gcónaí ag mothú beagán níos muiníní agus níos mó ar mo shuaimhneas go cinnte. Chomh maith le roinnt smaointe nuálacha a phiocadh suas faoi rudaí cosúil le fís, cultúr scoile agus FGL, fuair mé eolas faoi go leor smaointe praiticiúla ar féidir leo, cé gur beag iad iontu féin, difríocht ollmhór a dhéanamh don fhoireann agus do na scoláirí agus do reáchtáil laethúil scoil éifeachtach.”  

Tánaiste

Forléargas ar Tánaiste 

Is é Tánaiste clár oiliúna ceannaireachta Oide do Leas-Phríomhoidí nuacheaptha agus do Leas-Phríomhoidí Gníomhacha. Tá sé mar aidhm ag Tánaiste tacú le Leas-Phríomhoidí le linn a gcéad bhliana mar cheannairí sinsearacha scoile. Tosaíonn an clár i mí Lúnasa agus críochnaíonn sé i Meán Fómhair na bliana dár gcionn.   

Le linn an chláir, freastalaíonn rannpháirtithe ar chúig imeacht éagsúla ina ndéanann siad iniúchadh ar réimse leathan topaicí a bhaineann lena ról agus a bhfuil dlúthbhaint acu le fearainn agus le caighdeáin Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2022. Tá foireann Chlár Tánaiste Oide tiomanta d’eolas agus muinín na rannpháirtithe a mhéadú chomh maith le príomhscileanna ceannaireachta agus dearcthaí a chabhróidh lena gcothú ina róil nua.     

image 2

Cé gur clár seanbhunaithe é Tánaiste, tá solúbthacht ina dhearadh chun freagairt d’fhorbairtí tosaíochta i mbeartas náisiúnta agus in athrú cultúrtha. Tá na modúil praiticiúil, faisnéiseach agus bunaithe ar fhianaise. Trí pháirt a ghlacadh i gclár Tánaiste Oide, faightear deiseanna líonraithe agus comhoibrithe le Leas-Phríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí Gníomhacha eile. 

Más Leas-Phríomhoide nuacheaptha nó Leas-Phríomhoide Gníomhach thú, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlár Tánaiste don bhliain acadúil 2024-2025 ach cliceáil ar an nasc seo. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le linda.hogan@oide.ie freisin  chun tuilleadh eolais a fháil.   

image 10
Comhar

Forléargas

Is clár lánmhaoinithe de chuid na Roinne Oideachais é Comhar do mheáncheannairí agus déantar iniúchadh ann ar théamaí ceannaireachta amhail fís, cultúr, ról, ceannaireacht foghlama agus teagaisc, athrú, cumarsáid, coimhlint agus inbhuanaitheacht. Baintear úsáid as an gcreat cáilíochta Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2022 ar fud an chláir chun teagasc, foghlaim agus ceannaireacht ar ardchaighdeán a fhiosrú. Tugann Comhar deis do Phríomhoidí Cúnta nuacheaptha éilimh a bhreithniú i gcomhthéacs na ndúshlán reatha agus cabhraíonn sé le ceannairí scoile scileanna, eolas agus dearcthaí a fhorbairt trí mhachnamh a dhéanamh ar chleachtas, idirphlé agus tionscnaimh scoile.

Is féidir teagmháil a dhéanamh freisin le linda.hogan@oide.ie chun tuilleadh eolais a fháil. 

image 8

Imlíne an Chláir

image 24

Ceisteanna Coitianta

Cé atá incháilithe don chlár seo?

Tá an clár seo dírithe ar Phríomhoidí Cúnta ó earnáil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile a ceapadh le déanaí.

Cad é a tharlaíonn má cheaptar mé tar éis an 1 Meán Fómhair?

Más ceapaí déanach thú, déan teagmháil le linda.hogan@oide.ie chun eolas a fháil.

An gcaithfidh mé íoc as Comhar?

Ní chaithfidh, tá Comhar á mhaoiniú ag an Roinn Oideachais.

Forbairt

Cad é é Forbairt?

Is clár bliana é Forbairt a thugann deis d’fhoirne ceannaireachta scoileanna a bhíonn rannpháirteach ann a gcuid eolais, scileanna agus cumais cheannaireachta aonair agus chomhchoiteanna a shaibhriú agus a fheabhsú trí fhorbairt ghairmiúil, machnamh, comhoibriú agus tionscadal feabhsúcháin scoilbhunaithe.

Tá príomhoide, leas-phríomhoide, agus beirt phríomhoidí cúnta i ngach foireann scoile (féadann scoileanna beaga, nach mbíonn acu ach LP amháin an príomhoide an LP a roghnú chun páirt a ghlacadh sa chlár seachas a mbeirt).

Le linn na bliana acadúla, tugtar cúnamh d’fhoirne scoilbhunaithe Forbairt trí chlár cuimsitheach tacaíochta. Is é atá i gceist leis seo FGL atá dírithe ar cheannaireacht, líonrú le foirne ceannaireachta ó scoileanna eile, tabhairt faoi thionscadal praiticiúil ceannaireachta feabhsúchán scoile, agus Ceannaire Foghlama Oide a shannadh do gach scoil. Glactar cur chuige forbartha chun cumas ceannaireachta na rannpháirtithe a fheabhsú le fócas ar ghníomhaíocht chomhoibríoch, cur i bhfeidhm praiticiúil agus rannpháirtíocht rialta leis an tionscadal ar scoil nó ag na seisiúin éascaithe.

Tá Forbairt tógtha ar shamhail foghlama gníomhaíochta atá bunaithe ar dhá bhunchloch cheannaireachta atá dírithe ar FGL agus ar an taithí phraiticiúil a bhaineann le tionscadal feabhsúcháin scoile a stiúradh. Féachann sé le paisean agus cumas a chothú agus a fhorbairt chun tabhairt faoi róil cheannaireachta trí chomhoibriú, machnamh, idirphlé, agus muinín ghairmiúil a fhorbairt i measc rannpháirtithe. Agus é sin á dhéanamh, bíonn tionchar dearfach aige ar na cleachtais cheannaireachta agus bhainistíochta laistigh de na scoileanna, tógann sé cur chuige níos inbhuanaithe maidir le ceannaireacht scoile, agus forbraíonn sé cumas ceannaireachta na foirne ceannaireachta níos leithne.

Tacaíonn rannpháirtíocht i gclár Forbairt le pleanáil straitéiseach scoileanna agus cuireann sé ar chumas ceannairí aghaidh a thabhairt ar réimse feabhsúcháin laistigh d’fhearann Ceannaireachta agus Bainistíochta an Chreata Cháilíochta Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2022. Glacann sé cur chuige bunaithe ar fhianaise agus ar thaighde maidir le forbairt ceannaireachta agus féachann sé le cuidiú le rannpháirtithe cur chuige den sórt sin a chur i bhfeidhm ina gcleachtas gairmiúil.

Cad é is fiú Forbairt?

Glacfaidh rannpháirtithe páirt i bhforbairt ceannaireacht ghairmiúil ar ardchaighdeán a chuirfidh lena gcuid eolais, scileanna agus cumais.

Forbróidh foirne ceannaireachta scoileanna a gcumas comhoibríoch agus obair foirne a rachaidh chun leas na scoile agus na scoláirí.

Beidh deis ag rannpháirtithe líonrú agus nascadh a dhéanamh le foirne ceannaireachta scoileanna eile a bhíonn ag díriú ar fhorbairt ceannaireachta agus ar fheabhsú scoile. Agus é sin á dhéanamh acu, baineann rannpháirtithe tairbhe as dea-chleachtas, eispéiris agus acmhainní a roinnt.

Trí rannpháirtíocht i gclár Forbairt cuirtear tógáil agus buanú samhail cheannaireacht roinnte chun cinn atá mar bhonn agus mar thaca ag an gcaighdeán is airde i gcúram agus i bhfolláine scoláirí, foghlaim agus teagasc agus feabhsú foriomlán scoile.

Tá sé mar aidhm ag an gclár cultúr feabhsúcháin, comhoibrithe, machnaimh, nuálaíochta agus cruthaitheachta a chur chun cinn i measc ceannairí scoile agus phobal na scoile i gcoitinne.

Tá an clár bunaithe go mór ar fhianaise agus ar thaighde. Tacófar le rannpháirtithe úsáid sonraí agus fianaise a chur i bhfeidhm mar chuid dá gcleachtas ceannaireachta.

Cé air a bhfuil Forbairt dírithe?

Tá Forbairt oscailte d’fhoirne ceannaireachta scoileanna ina bhfuil:

  1. Príomhoide scoile le taithí (nach bhfuil ar chlár Misneach nó incháilithe chun Misneach a dhéanamh) *
  2. Leas-phríomhoide*
  3. Beirt phríomhoidí cúnta

** mar a luadh thuas, is féidir le scoileanna beaga, nach bhfuil ach LP amháin acu, an príomhoide an LP a roghnú chun páirt a ghlacadh sa chlár seachas a mbeirt. Tá fáilte roimh an mbeirt acu páirt a ghlacadh freisin, ach tuigimid na dúshláin a bhaineann le scoileanna a bhfuil LP amháin acu agus an príomhoide agus an LP ag freastal ar FGL pearsanta le chéile. Fágtar faoi gach scoil ar leith an cinneadh ar cheart do dhuine amháin nó don bheirt páirt a ghlacadh ann.  

Chun clárú le Forbairt, tá gá le tiomantas ó na rannpháirtithe go léir chun páirt iomlán a ghlacadh i ngach ceann de chomhpháirteanna an chláir. Is clár foireannbhunaithe é seo agus tá sé tábhachtach go mbeadh gach ball foirne iomlán páirteach agus go dtacódh siad leis na baill foirne eile.

Má théann líon na rannpháirtithe thar na háiteanna atá ar fáil, d’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.

Déanfar teagmháil le gach scoil tar éis don ghearrliostú a bheith déanta. Déanfaidh Ceannaire Foghlama Oide teagmháil dhíreach leis na scoileanna ar éirigh leo ina n-iarratais chun tuilleadh eolais a thabhairt dóibh.

Riachtanais na Scoile

  1. Díograis agus tiomantas d’fhorbairt ceannaireacht ghairmiúil.
  2. Ní mór do gach rannpháirtí páirt iomlán a ghlacadh i ngach modúl den chlár.
  3. Ní mór do gach foireann scoile tionscadal foghlama gníomhaíochta scoilbhunaithe a dhéanamh a dhíríonn ar ghné cheannaireachta agus bhainistíochta an Chreata Cháilíochta Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 2022.
  4. Arna chríochnú dóibh, ní mór tuairisc a chur isteach ar gach tionscadal foghlama gníomhaíochta.
  5. Cuirfidh gach foireann scoile a dtionscadal foghlama gníomhaíochta i láthair ag ócáid taispeántais náisiúnta bhliantúil Forbairt.

Foirm Léirithe Spéise Forbairt 2024/2025 Seolfar fógra chuig scoileanna i mBealtaine 2024 maidir le hoscailt phróiseas iarratais 2024/25.

Pleanáil DEIS a Threorú: Cur Chuige Bunaithe ar Shonraí & ar Thaighde

Is clár bliana é seo a thugann deis d’fhoirne ceannaireachta DEIS iar-bhunscoile atá rannpháirteach a gcuid eolais, scileanna agus cumais cheannaireachta aonair agus chomhchoiteanna i leith pleanáil DEIS a shaibhriú agus a fheabhsú trí fhorbairt ghairmiúil, machnamh, comhoibriú agus pleanáil phraiticiúil DEIS. Féachann sé le cuidiú le foirne ceannaireachta DEIS sonraí agus taighde um athrú/cur chun feidhme a úsáid chun pleananna éifeachtacha DEIS a ghiniúint a d’fhéadfadh fíorfheabhsuithe follasacha a dhéanamh ina scoileanna.

Le linn na bliana acadúla, tugtar cúnamh d’fhoirne ceannaireachta DEIS scoilbhunaithe trí chlár cuimsitheach tacaíochta ina mbíonn trí lá FGL duine le duine, cúig sheisiún oiliúna ar líne, tacaíocht inscoile ó Cheannaire Foghlama Gairmiúil Oide, agus rannpháirtíocht i bpobail foghlama ghairmiúla le ceannairí DEIS ó scoileanna eile. Glactar cur chuige forbartha chun cumas ceannaireachta na rannpháirtithe a fheabhsú agus an  bhéim ar ghníomhaíocht chomhoibríoch, cur i bhfeidhm praiticiúil, agus teagmháil rialta leis an tionscadal ar scoil nó ag na seisiúin éascaithe.  

Tá an clár Pleanáil DEIS a Threorú: Cur Chuige Bunaithe ar Shonraí & ar Thaighde bunaithe ar shamhail foghlama gníomhaíochta atá bunaithe ar dhá bhunchloch cheannaireachta atá dírithe ar FGL agus ar an taithí phraiticiúil a bhaineann le pleanáil éifeachtach DEIS. Féachann sé le paisean agus cumas a chothú agus a fhorbairt chun tabhairt faoi róil cheannaireachta trí chomhoibriú, machnamh, idirphlé, agus trí mhuinín ghairmiúil a fhorbairt i measc rannpháirtithe. 

Cé air a bhfuil an clár dírithe?

Tá ceannaire sinsearach amháin (príomhoide nó LP), Comhordaitheoir DEIS, agus comhordaitheoir teagmhála baile, scoile agus an phobail ar gach foireann scoile. Ní theastaíonn aon eolas roimh ré, eolas staitistiúil, matamaiticiúil ná taighde.

Chun clárú don chlár seo, ní mór do na rannpháirtithe go léir a bheith rannpháirteach go hiomlán i ngach ceann de chomhpháirteanna an chláir. Is clár foireannbhunaithe é seo agus tá sé tábhachtach go nglacfadh gach ball foirne páirt iomlán agus go dtacódh siad sé leis na baill foirne eile.

Má bhíonn an líon rannpháirtithe níos mó ná na háiteanna atá ar fáil, d’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.

Ábhar an Chláir

Tá an clár teagmhálach, praiticiúil agus ábhartha do shainriachtanais gach scoile. Ní clár staitisticí ná anailísíochta sonraí é, ach baineann sé leis an eolas agus na scileanna a chur i bhfeidhm chun deis a thabhairt do cheannairí scoile an t-eolas atá ar fáil dóibh a úsáid chun bonn eolais a chur faoina mbreithiúnas gairmiúil agus faoina bpleanáil scoile agus iad a chur i bhfeidhm ar bhealach rathúil.  

I measc na bpríomhréimsí a dtabharfar aghaidh orthu le linn an chláir tá:

Ag féachaint ar an gCUÍS taobh thiar de phleanáil DEIS agus téamaí DEIS.

Conas oibriú i gcomhar le chéile do phleanáil DEIS.

Sonraí cuí a aithint chun bonn eolais a chur faoi phleanáil DEIS.

Conas sonraí gonta agus éifeachtacha a bhailiú.

Conas anailís éifeachtach a dhéanamh ar shonraí.

Sonraí a úsáid chun bonn eolais a chur faoi shocrú spriocanna agus pleanáil ghníomhaíochta.

Cad é a deirtear sa taighde faoi phleananna éifeachtacha feabhsúcháin a chur le chéile.

Conas tionscnaimh rathúla athraithe a threorú i scoileanna.

Conas tacaíocht foirne a fháil chun plean DEIS a chur i bhfeidhm.

Conas monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar phleananna DEIS.

Na Buntáistí

Glacfaidh rannpháirtithe páirt i bpleanáil ghairmiúil DEIS agus i bhforbairt ceannaireachta ar ardchaighdeán a chuirfidh lena gcuid eolais, scileanna agus cumais.

Tacófar le scoileanna chun pleanáil éifeachtach DEIS, socrú spriocanna, forfheidhmiú, monatóireacht agus athbhreithniú a chur i bhfeidhm.

Mar thoradh ar chur chuige atá bunaithe ar shonraí agus ar thaighde, tá dóchúlacht níos mó ann go mbainfear amach spriocanna DEIS.

Mar thoradh ar phleanáil agus ar chur i bhfeidhm feabhsaithe DEIS, beidh torthaí feabhsaithe ann do scoláirí.

Forbróidh foirne ceannaireachta DEIS a gcumas comhoibríoch agus obair foirne a rachaidh chun leas na scoile agus na scoláirí.

Beidh deis ag rannpháirtithe líonrú agus nascadh le foirne ceannaireachta DEIS eile. Agus é sin á dhéanamh acu, bainfidh rannpháirtithe tairbhe as dea-chleachtas, eispéiris agus acmhainní a roinnt.

Tá sé mar aidhm ag an gclár cultúr feabhsúcháin, comhoibrithe, machnaimh, nuálaíochta agus cruthaitheachta a chur chun cinn i measc cheannairí DEIS agus phobal na scoile i gcoitinne.

Tá an clár bunaithe cuid mhór ar fhianaise agus ar thaighde. Tacófar le rannpháirtithe úsáid sonraí agus fianaise a chur i bhfeidhm mar chuid dá gcleachtas ceannaireachta.

Back to Top