Ábhair foghlama ghairmiúla

Sa chuid seo is féidir teacht ar na hábhair foghlama gairmiúla agus na hacmhainní tacaíochta a cuireadh ar fáil maidir le Treoir.

Ionchuimsiú i dTreoir

Forbhreathnú:

Rinne an t-eispéireas foghlama gairmiúla ar líne iniúchadh ar chleachtas ionchuimsitheach do gach scoláire i dTreoir. Tá an cheardlann curtha in oiriúint chun tacú le riachtanais shóisialta agus phearsanta, oideachais agus gairmthreorach gach foghlaimeora.

Cás-Staidéir agus Padlet:

Sa cheardlann, iarradh ar rannpháirtithe roinnt cás-staidéir fhicseanúla a phlé agus ceisteanna a fhreagairt ar bhileog leide. Trí mheán an Bhéarla amháin a cuireadh an fhorbairt ghairmiúil seo ar fáil. D’fhéadfaí na cesiteanna ar an mbileog leide a úsáid agus riachtanais treorach na ndaltaí i do scoile a phlé. Tá padlet ag gabháil leis an bhfoghlaim gairmiúla mar stór tacaíochtaí breise.

Gheobhaidh tú na naisc chuig an gcur i láthair agus na hacmhainní a ghabhann leis thíos.

Padlet ar Ionchuimsiú i dTreoir

Padlet Ionchuimsiú i dTreoir

Adapting and Managing Successful Transitions: (Béarla Amháin)

Acmhainní agus Tacaíochtaí Breise:

Pleanáil Treoir Scoile Uile

Forbhreathnú ar an tSraith Seimineár Gréasáin:

Sa tsraith seimineár seo, déantar iniúchadh ar phleanáil treorach na scoile uile. I Seimineár Gréasáin a hAon, déantar iniúchadh ar chur chuige comhoibríoch na scoile uile maidir le pleanáil Treorach agus freagrachtaí comhroinnte páirtithe leasmhara éagsúla. I Seimineár Gréasáin a dó, déantar iniúchadh níos mine ar phleanáil treorach na scoile uile, agus déanann seimineár gréasáin a trí iniúchadh ar phleanáil feabhsúcháin do Threoir na Scoile Uile.

Ábhair Thacaíochta:

Tá sleamhnáin an tseimineáir ghréasáin agus na hábhair thacaíochta ar fáil ar an bPadlet thíos.

Cuirfear taifeadtaí de na seimineáir ghréasáin ar fáil ar an leathanach seo go luath.

D’fhéadfaí na taifeadtaí agus na hábhair thacaíochta a úsáid don fhoghlaim ghairmiúil faoi stiúir na scoile.

Seimineár Gréasáin um Pleanáil Treorach Scoile Uile 1:

Taifeadadh ag teacht go luath.

Acmhainní agus Tacaíochtaí Breise:

Back to Top