Ábhair foghlama ghairmiúla

Sa rannóg seo, tá teacht ar ábhair na foghlama gairmiúla agus ar na hacmhainní tacaíochta is féidir a úsáid chun cabhrú leis an bhfoghlaim ghairmiúil in Ealaín na Sraithe Sinsearaí

Eispéiris Foghlama Gairmiúla 2023 – 24

Ceardlann Chnuasaigh 2023/24 

Ceardlann chnuasaigh na bliana seo dar teideal ‘Litearthacht Amhairc a Chothú Trí Leanúntas an Oideachais Ealaíne Iar-bhunscoile’. Á lá deartha againn a thacóidh le hoideachas Ealaíne na Sraithe Sóisearaí agus na Sraithe Sinsearaí araon. 

Intinní Foghlama :
Smaoinigh ar na bloic thógála de theanga chriticiúil agus amhairc ar fud leanúntas an oideachais ealaíne iar-bhunscoile.  
Iniúchadh a dhéanamh ar chur i bhfeidhm teanga chriticiúil agus amhairc in obair phraiticiúil an scoláire chun tacú le measúnú, teagasc agus foghlaim.
Teanga amhairc agus chriticiúil a chothú i gcomhthéacs freagairtí scríofa san oideachas ealaíne.

Resources:

Seisiún Eolais ar an tSonraíocht Ealaíne na hArdteistiméireachta

Forléargas:

Beimid eolach ar Shonraíocht Ealaíne na hArdteistiméireachta.

Beimid ag iniúchadh Shnáitheanna, Shnáithaonaid and Thorthaí Foghlama gaolmhara na Sonraíochta.

Beimid ag fiosrú hAmharcstaidéar: An Creat and na Réimsí Ábhair.

Resources:

Ealaín na hAdteistiméireachta Cónascadh Lá 1 go 3 den Seimineár Náisiúnta 

Forléargas:

Rinneadh an cur i láthair seo a choigeartú ó láithreoireachtaí ár Seimineár Náisiúnta 1,2 & 3

Sheisiún 1 : Dul i dtaithí ar an tSonraíocht Ealaíne agus ar na doiciméid bheartais tacaíochta. Ná Snáitheanna, Snáithaonaid, Torthaí Foghlama agus briathra gnímh a fhiosrú. Intinní Foghlama agus Critéir Ratha Chomhthógtha a iniúchadh.

Sheisiún 2: Aonad foghlama a phleanáil don seomra ranga praiticiúil. Creat an Amharcstaidéir a iniúchadh. An 6 Ghnéithe Creata a fhiosrú.

Sheisiún 3: Imscrúdú a dhéanamh ar Réimse Ábhair an Amharcstaidéir 1, 2 & 3, maidir leis an gcomhpháirt scríofa agus phraiticiúil. Scrúdú a dhéanamh ar Réimae  Ábhar 3 Domhan an Lae Inniu agus na Rannóga Fócais bainteacha. Athbhreithniú ar shocruithe measúnaithe.

Ealaín na hAdteistiméireachta Cónascadh Lá 4 agus 5 den Seimineár Náisiúnta 

Forléargas:

Rinneadh an cur i láthair seo a choigeartú ó láithreoireachtaí ár Seimineár Náisiúnta 4 & 5.

Sheisiún 1 : Torthaí Foghlama do Réimsí Inneachair Amharcstaidéir a Bhreithniú​.Aonad foghlama a phleanáil do Réimsí Inneachair an  Amharcstaidéir.

Sheisiúin 2: Scrúdú a dhéanamh ar fhorbairt smaointeoireacht chriticiúil agus chruthaitheach an scoláire trí cheistiú éifeachtach. Ceistiú le haghaidh measúnaithe a fhiosrú. ​Straitéisí a iniúchadh chun anailís a dhéanamh ar shaothair ealaíne/ ar dhéantáin a chabhródh le rannpháirtíocht  san Amharcstáidéir.

Sheisiún 3 : Forbraígí ceisteanna don seomra ranga Ealaíne. Séanaigí iniúchadh ar an gcaoi ar féidir  rannpháirteachas agus rannpháirtíocht an scoláire a chur chun cinn sa seomra ranga Ealaíne​. Breithnígí desieanna chun Réimsí Cleachtais a leathnú agus a chomhcheangal.

Back to Top